Current Seekers


Cohort 5

Anjali Rose
Aryan Bajpai
Aryan Gupta
Ashana Wani
Durgesh Nandan
Mohsin Ahmad Khan
Natasha Virdi
Richa Bhatia
Rishabh Thakur
Sanyogita Singh
Shivam Singh
Suvritika
Veenaa Annamalai
Moneetha Nair
Vindhya Kumar

Cohort 4


Aishwarya Jain
Akhilesh Ghewde
Ankur Jyoti Kalita
Asma Sayed
Dharmesh Moleshri
Divya Bharti
Kunal Basantani
Lakshay Kapoor
Mayank Jindal
Phebe Sajja
Regha S
Risha Hafiz
Sagar Bendre
Samridhi Jain
Seeba Bhojani
Shloka Sawan
Siddharth Sonowal
SriPujith Kilari
Tejeshwar Reddy
Vinathi Sureddy

Alumni


Facilitated Learning

Sri Harsha Bharadwaj
Priyanshi Agrahari
Himanshu Goyal
Sivaram M
Navitha Varsha
Able Sunny
Radhika Bose Roy
Manish Kumar Singh
Vinoth Kumar
Sreesravan V R
Alistair Nicholad Rodrigues
Hercules Singh Munda
Isha Bhattacharyya
Jaspal Singh
Piyush Nichat
Sharmila Ronaki
Vivek Saxena
Hitesh Warathe
Sunder Venugopal
Naga Sai Krishna
Siva Kumar Swaminathan

Practicum

Sri Harsha Bharadwaj
Himanshu Goyal
Sivaram M
Manish Kumar Singh
Isha Bhattacharyya
Jaspal Singh
Sharmila Ronaki
Hitesh Warathe
Naga Sai Krishna